טופס רישום לגן אלף לשנה"ל תשפ"ד

1
הכרות אישית
2
קצת עלי
3
הסכם
4
בריאות ונהלים
5
חתימה ואישור

פרטי הילד לרישום

פרטי ההורים

כתובת

הסכם

נערך ונתחם בתאריך: 25/07/2024

בין: "גן אלף" (להלן הגן) ע"י בעליה ומנהלה שולמית הכט ת.ז. 302798707 (להלן "המנהלת")

לבין הורי הילד/ה כמפורט בתחילת טופס זה

הואיל: והמנהלת מקיימת ומפעילה גן שבו רווחת הילדים, בטיחותם ושמירה על רמה פדגוגית גבוהה – בראש מעייניה (להלן "הגן") –

והואיל: ולהורים בן/בת (להלן "הילד/ה") וברצונם כי הילד יתקבל ללימודים בגן

והואיל: והמנהלת מסכימה לקבל את הילד לגן במסגרת הנ"ל.

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי ניפרד ממנו ודינו כדין הסכם גופו. המנהלת מקבלת בזאת את הילד לגן במסגרת המפורטת במבוא להסכם זה למשך שנת הלימודים וזאת בתנאים המפורטים בהסכם זה, וזאת החל מ-1/9/2023 ועד 8/8/2024, לפי לוח החופשות. שהות הילד בגן ובהתאם למסגרותיו תהא כדלקמן: בתחילת שנת הלימודים או בסמוך אליה תימסר להורים רשימת חגי ישראל ומועדים בהם יהיה הגן סגור במשך שנה"ל.

 1. הבאת הילד לגן

א. מוסכם בין הצדדים כי האחריות להבאת הילד לגן וקבלתו מהגן הינה ע"י ההורים   בלבד.

ב. מוסכם ומפורש בין הצדדים כי לגן אין כל אחריות ביחס להסעות הילד לגן או ממנו והאחריות של ההסעה הינה על ההורים בלבד.

ג. ההורים מצהירים בחתימתם על הסכם זה כי ידוע להם במפורש כי ביטוח הילד, שמבוצע על ידי הגן, חל ותקף אך ורק בעת שהייתו של הילד בגן.

ד. באם ישלח אדם אחר להביא ו/או לקבל את הילד מהגן מטעם ההורים – חובה להורים להודיע על כך לצוות מראש.

ה. ההורים מתחייבים להודיע עם תחילת שנה"ל למנהלת הגן ובטופס הצהרת בריאות על כל מחלה נסתרת ו/או כרונית ו/או על רגישות הקיימת אצל הילד, וכך בכל מועד שנודע להם על שינוי במצב הבריאותי של הילד .

 1. מחלת ילד

ילד חולה או עם חום יוחזר מיידית לביתו. ילד החוזר ממחלה, לא יתקבל לפעוטון ללא אישור מרופא. עם קבלת הודעה ממנהלת הגן או מהמטפלת על חום או מחלה של הילד, אנו מתחייבים להגיע בהקדם האפשרי על מנת לקחת את הילד לטיפול רפואי.

כל הוצאה עקיפה או ישירה הקשורה במחלתו של הילד, לא תהיה בשום מקרה על חשבון הגן ואנו מתחייבים לשלם כל חוב או חשבון שיגיע לגן עקב מחלתו של הילד.

 1. מקרה חירום

מוסכם ומוצהר בזאת כי אי מילוי ההוראות המפורטות בסעיפים ד-ה לעיל מצד ההורים משחרר את הגננת מכל אחריות, והאחריות לשלום ו/או בטחון הילד תהא על ההורים בלבד.

הגן מורשה, במקרה חירום, להזמין אמבולנס ולפנות את הילד לבית חולים, בהודעה להורים ועד הגעתם.

 1. תשלומים

א. ההורים מתחייבים בזאת לשלם את שכר הלימוד בהוראת קבע ע"י פתיחת הרשאה לחיוב חשבון מראש (לראשון של כל חודש), מה-01/10/2023, עבור 11 חודשים כולל חודש אוגוסט מלא. תשלום ספטמבר ישולם ע"י צ'ק לתאריך 1/08/2023.

ב. ההורים מתחייבים בזאת לשלם את שכר הלימוד בין אם ביקר הילד בגן ובין אם לא ביקר בגן ו/או נעדר מהגן מכל סיבה שהיא (לרבות מחלות ילדים ונסיעות לחו"ל).

ג. בעת הסדרת הרישום ישלמו ההורים דמי הרשמה ושירותים, ביטוח, חגיגות, פעילויות, חוגים וכו' בסך 400 ₪. סכום זה לא יוחזר אם תבוטל ההרשמה מסיבה כלשהי.

בנוסף בעת הסדרת הרישום יש להביא את שיק עבור חודש ספטמבר שיופקד ב- 1/08/2023, כמוסבר לעיל או שיק הראשון שבו הילד יתחיל את הגן.

ד. אם מכל סיבה שהיא ההורים מעוניינים לבטל את ההרשמה של הילד/ה לגן יהיה עליהם להודיע למנהלת הגן עד חודש ימים לפני תחילת שנת הלימודים, בכתב.

ה. במידה וההודעה תימסר לאחר 01/08/2023 תחול על ההורה חובת תשלום עבור חודש ספטמבר כפיצוי על הפרת הסכם והחזקת מקום.

 1. הפסקת רישום

א. ההורים יהיו רשאים להפסיק את לימודי הילד בגן, כפוף למפורט להלן : מתחילת שנה"ל ועד 31/03/2023, וזאת מתוך מתן הודעה מוקדמת בכתב, על כך, למנהלת, חודש ימים מראש מיום ההפסקה.

מחודש אפריל ואילך, אם הילד יוצא מהגן, מכל סיבה שהיא, חייבים ההורים בתשלום מלא, עד סוף שנת הלימודים.

ב. כמו כן, ישלמו ההורים לגן, במקרה של הוצאת הילד מהגן, תשלום עבור ימי חופשה יום וחצי לחודש כפול מספר החודשים שבהם שהה הילד בגן עד להוצאתו ממנו. (חלק מחודש יחשב לעניין זה כחודש מלא).

ג. מוסכם במפורש בין הצדדים כי במקרה ולא נמסרה הודעה כאמור לעיל, יהיו חייבים ההורים לשלם את מלוא שכר הלימוד, עד תום שנת הלימודים לרבות חודשים יולי ואוגוסט מלא.

6 . ביטול רישום מצד הגן

א. מוסכם כי למנהלת הזכות לבטל את שהייתו של הילד בגן ובכך לבטל ולסיים הסכם זה וזאת בהודעה מוקדמת בכתב של חודש ימים מראש להורים, במקרה חריג של אי התאמה להתנהלות הגן מצד ההורים או מצד הילד.

ב. מוסכם כי במקרה האמור במפורט בסעיף זה לא תהיה להורים כל תביעה ו/או דרישה כלשהי נגד הגן.

 1. אי תשלום

א. ההורים מצהירים כי ידוע להם כי במקרה ולא יפרע שכר הלימוד במועד כמפורט בהסכם זה ו/או על פי דרישת ההנהלה, הינם חייבים בזאת: לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בגביית שכר הלימוד, לרבות שכר טרחה עו"ד בגין משלוח התראות ו/או נקיטת הליכים משפטיים, לשלם להנהלה בנוסף לשכר הלימוד הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן וריבית כחוק וזאת עד לפירעון המלא.

ב. מוסכם כי כל התנהגות, ארכה, השהייה, ויתור, הרשאה, קבלת כספים, לא יהיה בהם כדי להצביע על כל כוונה מצד הגן לוותר על כל זכות שהיא מזכויותיו על פי הסכם זה – אלא אם כן נעשה במפורש ובכתב ונחתם בחתימת ידה של המנהלת.

 1. זמני פעילות

ימי ושעות תפעול הגן לשנת תשפ"ג יהיו ימים א'-ה' משעה 7:30 עד שעה 16:00 ובימי ו' משעה 8:00 עד 12:00. הינכם מתבקשים להקפיד לאסוף את הילד עד לשעה זו. כל איחור יחויב בתשלום של 20 ₪

כיתת התינוקיה לא תפעל בימי שישי

 1. שכר הלימוד החודשי, למשך 12 חדשים, הינו:
  ילידי 2021-2023 – 3,900 ש"ח לחודש.
  ילידי 2020 (גן טרום טרום חובה) – 2,500 ש"ח לחודש.
  * תינתן הנחה של 100 ₪ ל חודש, עבור כל אח/ות הלומדים בגן.

הצהרת ההורים על מצב בריאותו של הילד

אני מצהיר בזאת כי *

נוהל הבאת והחזרת ילד למעון

מתחייבים בזאת ביחד ולחוד בהתאם לתיקון חוק העונשים (תיקון מס' 58) – השארת ילד בגן התשס"א 2001 – האוסר על הישארות ילד מתחת לגיל 6 ללא השגחה ראויה, אני מצהיר בזאת שידוע לי שהבאת ילדים למעון בשעת הבוקר והחזרתם בתום יום הלימודים לביתם הן בתחום אחריותם הבלעדית של ההורים.
1. הילד יגיע כל בוקר למעון ויצא ממנו בלוויית אדם מבוגר.

2. שמות המבוגרים הרשאים להוציא את הילד מהמעון:
(יש לציין רק שמות של מבוגרים שאינם ההורים)

חתימה:

בלחיצה על הכפתור הבא אתם מצהירים כי כל הפרטים שמילאתם נכונים, ואתם מועברים לעמוד תשלום דמי הרשמה.
ללא תשלום דמי הרשמה הרישום לא יקלט

דרך שלמה 28, תל אביב-יפו
03-5552901 | 0542451297
ganalef28@gmail.com

נבנה ע"י בונה עולם