טופס רישום למעונות חב"ד פתח תקווה - שנה"ל תשפ"ה

1
חוזה
2
פרטים אישיים
3
הצהרת בריאות
4
חתימה ואישור

טופס התחייבות הורים למעון חב"ד פתח תקוה – ה'תשפ"ה
נא לקרוא את החוזה בעיון לפני ביצוע הרישום

אני, הח"מ רושמ/ת את בני/בתי למעון יום שע"י מרכז חב"ד פתח תקווה (ע"ר 580412369), להלן (הנהלת המעון).
בחתימתי על טופס רישום והתחייבות זה הנני מתחייב/ת לשלם להנהלת המעון את התשלומים המפורטים להלן ומסכים על כל הנכתב בחוזה זה.

שעות פעילות המעון:

המעון יפעל בימים א-ה בין השעות 07:00 עד 16:00 ובימי ו' בין השעות 7:30 עד 12:00.

פתיחת שנת הלימודים אי"ה, ביום ראשון, כח' מנחם אב ה'תשפ"ד, 1/9/24

יום הלימודים במעונות יהיה יום לימודים מלא בלבד. לא ניתן להירשם לחצי יום לימודים ללא צהרון.

תשלומים למעון:

דמי רישום:

  1. דמי הרישום למעון הינם 350 ₪.

דמי הרישום לא יוחזרו במקרה של ביטול ההרשמה.

שכר לימוד:

שכר הלימוד במעון הינו –2,800 ₪ לחודש, 12 חודשים בשנה.

התחייבות התשלום הינה לשנת לימודים מלאה.

התשלום עבור 12 חודשים ייגבה ב-12 תשלומים, החל מהתאריך 5.9.24 וכלה בתאריך 5.8.25.

בנוסף  תגבה מקדמה כדלהלן.

דמי שכלול וביטוח:   בכל רבעון שנתי (אחת לשלוש חודשים) יבוצע חיוב על סך 250 ש"ח עבור ביטוח ודמי שכלול

מקדמה:

תשלום המקדמה הינו 850 ₪ וייגבה בתאריך 5/7/24. סכום זה יקוזז מהתשלום הראשון בתאריך 5/9/24.

הודעות ביטול הרשמה שיימסרו לאחר תאריך הנ"ל לא תתקבל החזר המקדמה בגינן.

שיק ביטחון:

יש להעביר שיק ביטחון לצורך הבטחת תנאי תשלום שכר הלימוד לפי תנאי חוזה זה. שיק זה יוחזר להורה בתום שנת הלימודים במידה ולא הפר תנאי הסכם זה.

עמלות:

ההורה מתחייב לשאת בכל עמלה שתיגבה על ידי הבנק בגין החזרת תשלום בשל אי כיסוי מספיק.

אמצעי תשלום:

התשלום החודשי יגבה ב 12 תשלומים שווים (כאשר מהתשלום הראשון תקוזז המקדמה הנ"ל).

החיוב יבוצע ב 5 לכל חודש החל מתאריך 5/9/24 וכלה בתאריך 5/8/25.

על ההורה להסדיר אמצעי תשלום ע"י הקמת הרשאה לחיוב חשבון ישירות מהבנק

הסדר אמצעי תשלום הינו תנאי הכרחי לקבלת הילד למעון.

ללא הסדר תשלום הנהלת המעון אינה מתחייבת לשמור מקום לילדכם.

הנחת אחים – ילד שני מזכה ב10% הנחה למשפחה. ילד שלישי ב15%. מהמחיר המלא למשפחה.

עזיבה לפני סיום שנה"ל:

במידה ויחליט הורה להפסיק לשלוח את בנו/בתו למעון יש להודיע על כך להנהלת המעון  לא יאוחר מ15 לחודש שלפני  חודש העזיבה (להלן ימי ההודעה מראש), בכתב במייל, סמס או הודעת וואצאפ, וזאת לא יאוחר מהתאריך 30/4/25. הודעה על עזיבה לגננת בלבד לא תהיה קבילה.

במקרה של הודעה מראש עד לתאריך 30/4/25, ישלם ההורה את שכ"ל במלואו עד סיום החודש. במהלכו יוכל כמובן לשהות במעון. יובהר כי אי הגעה למעון איננה פוטרת מתשלום שכ"ל.

במקרה של הודעה מראש לאחר ה15 לחודש ישלם ההורה את שכ"ל של חודש הבא.

לדוגמא : הורה שמודיע לאחר 15.02.25 ישלם גם על חודש 03.25

לאחר התאריך 30/4/25 עזיבת ילד את המעון לא תזכה בהחזר כספי. במקרה כזה, ייאלץ ההורה להמשיך לשלם את שכר הלימוד עד לתום שנת הלימודים.

דמי שכלול וביטוח שנגבו ברבעון העזיבה לא יוחזרו להורים.

הנהלת המוסד רשאית לערוך שינוי בצוות המעון בהתאם לצרכים ואין זה מהווה עילה לביטול הרשמה

נהלים:

א. ההורים מתחייבים להביא את הילד למעון בכל יום לא יאוחר מהשעה 09:00 בבוקר ולהוציאו עד השעה 16:00.

ב. צוות המעון רשאי שלא להכניס ילד לאחר השעה 09:00 בבוקר למעט סיבה רפואית מוצדקת

ג. הורה המאחר לאחר השעה 16:00 צריך להשאיר מזומן אצל המטפלת עבור ההנהלה. 5 שקלים עבור כל דקת איחור.

ד. הורה מתחייב שלא להביא ילד חולה למעון (בכלל זה שלשולים, הקאות, דלקת עיניים( וכן לקחתו מהמעון במהלך היום במידה והוא נקרא על ידי הצוות בעניין זה.

ה. ילד שנשלח הביתה עם חום/ שלשולים/ הקאות לא יתקבל למעון ביום המחרת. עליו להישאר בבית למען שמירה על בריאותו ובריאות שאר הילדים.

ו. במידה והילד נעדר חמישה ימים ויותר עקב מחלה יש להחזירו למעון אך ורק בצירוף אישור רפואי.

ז.. על פי ההנחיות איננו רשאים ולא ינתנו לילדים במעון אקמול או כל תרופה אחרת.

ח. חובת הדיווח על רגישות הילד לחומרים, מאכלים כל שהם הינה באחראיות ההורים.

ט. כל ההוצאות בגין טיפול חירום לילד במעון, אם ינתן יחולו על ההורים, לרבות פינוי באמבולנס.

י. יש להרגיל תינוק לבקבוק עוד בטרם כניסתו למעון. תינוק עד גיל שנה שלא לוקח בקבוק לא יוכל

להירשם למסגרת ואין אנו מתחייבים להחזיקו במעון.

יא. הנהלת המעון רשאית להפסיק שהותו של כל ילד במעון במידה ואינו מתאים למסגרת על פי שיקול דעת מקצועית.
כמו כן ההנהלה רשאית להפסיק במידה והתנהלות ההורים אינה מתאימה למסגרת (פגיעה בנהלי המעון בתפקוד השוטף וכדו'

אישור וחתימה:

בחתימתי זו הנני מסכימ/ה כי אי כיבוד התחייבות זו או איחור של מעל לשבוע ימים בסילוק של תשלום כפי שנקבע מראש או ביטול של אמצעי התשלום ללא תיאום עם הנהלת המעון, מהווה עילה וסיבה לביטול התחייבות הנהלת המעון להחזקת בני/בתי במעון.

בכל מקרה של בירור עניין כספי בין ההורים לבין הנהלת המעון ייקבעו אך ורק הרישומים המופיעים בספרי מוסדות הנהלת המעון.

לתשומת לב ההורים: מוסכם כי באם המעון ייסגר במהלך שנת הלימודים או לא ייפתח מחמת כח עליון כלשהוא ו/או עיריה, משרד הכלכלה, משרד החינוך או לרבות כל גורם אחר, וכן באם תינתן הוראה על ידי כל גורם המהווה כעין כח עליון לפתיחת המעון במבנה אחר, אין ולא תהיה לי שום תלונה כלפי הנהלת המעון לרבות כל טענה שהיא.

שכר הלימוד ייגבה כרגיל, (כולל ימי מלחמה ח"ו) אלא אם תהיה הנחיית ממשלה לפעול בצורה אחרת.

לשאלות נוספות ניתן לפנות להנהלה ואחראי הרישום,

הרב ירון  טל. 058-7704948

פרטי הילד לרישום

פרטי ההורים

כתובת

המעון המבוקש

שימו לב: הרישום למעון מרכז העיר אפשרי רק לילדים שנולדו עד 31/5/2023

הצהרת ההורים על מצב בריאותו של התלמיד

אני מצהיר בזאת כי *

מגבלה כרונית *

תרופות ורגישויות

חתימה:

בלחיצה על הכפתור הבא אתם מצהירים כי כל הפרטים שמילאתם נכונים, ואתם מועברים לעמוד תשלום דמי הרשמה.
ללא תשלום דמי הרשמה הרישום לא יקלט