טופס רישום למעון לשנה"ל תשפ"ג

1
חוזה התקשרות
2
פרטים אישיים
3
תשלומים
4
הצהרת בריאות
5
תקנון
6
חתימה ואישור

נא לקרוא בעיון

הסבר להרשמה

הרישום למעון החל ברישום לאזור האישי הממשלתי באתר משרד העבודה.

ם קבלת אישור עקרוני לכניסה למעון. עליכם למלאות את הטופס המקוון שמהווה הרשמה פנימית למעון.

נא לקרוא בעיון את החוזה. ולמלאות אחרי ההוראות

ללא תנאי אלו לא נוכל לאשר את הרישום.

הנהלת המעון מאפשרת רישום פנימי עד ה10/5/2022. אחרי תאריך זה לא נוכל לשמור את המקום.

חוזה התקשרות

המעון מצהיר כי הינו מעסיק צוות המתאים לשירותי מעון.

ההורה מתקשר עם המעון לקבלת שרותי מעון עבור הילד\ה\ים לשנת הלימודים: תשפ"ג. המתחילה ביום: 1.9.2022 ומסתיימת ביום: 08.08.2023 (יש להתעדכן בלוח חופשות המעודכן לאותה שנה באסיפת הורים לקראת פתיחת שנת הלימודים).

מוסכם ומוצהר על הצדדים כי תקופת ההתקשרות אינה כוללת קייטנה או חוגים או שרותי טיפול ושמירה מעבר לשעות המעון המפורטות להלן. וכן שירותים נוספים כגון ארוחות בשריות, חוגים, סיוע נוסף, מסיבות, ועוד.

פעילות המעון, באם תהיה כזו, בתקופת החופש הגדול או בתקופת החגים והחופשים השונים תסוכם מראש ע"י הצדדים והתשלום עבור אותן פעילויות ייעשה בנפרד.

אין באמור לעיל משום הטלת כל חובה שהיא על המעון לספק שירותים אלה בתקופת החופשים הנ"ל.

הפסקת התקשרות

א. הפסקת ההתקשרות – לרבות הפסקת התקשרות לפני תחילת שנה"ל תשפ"ב הינה זכות העומדת לשני הצדדים ללא צורך בחובת הנמקה.

ב. ההורים זכאים להביא הסכם זה לסיום בתנאי שיודיעו בכתב 60 יום מראש לפחות על כוונתם להוציא את הילד וישולמו שכר לימוד עד סיומו של החודש העוקב את עזיבתו.

ג. המעון זכאי להביא הסכם זה לידי סיום לפי שיקול דעתו המוחלט בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 • ההורים לא עמדו בתנאי התשלום לפי הסכם זה ולא תקנו את ההפרה בתוך 14 ימים לאחר שקבלו התראה בכתב לעשות כן.
 • ההורים מסרו למסגרת החינוך פרטים לא נכונים על הילד, בעניין מהותי, שיש בו כדי להשפיע על ההתקשרות בהסכם זה ובלבד כי ניתן אישור משרד הכלכלה לכך מראש.
 • ההורים לא מילאו אחר אחת או יותר מהתחייבויותיהם בהסכם זה, ולא תיקנו את ההפרה תוך 14 ימים מיום שנדרשו בכתב לעשות זאת.
 • הילד נמצא ע"י המעון כבלתי מתאים לשהות במעון היום מבחינה בריאותית , נפשית,פיזית,או התנהגותית, וזאת בכפוף לתנאים הבאים:
 • – גורם מקצועי מומחה לאחר בדיקה שערך,חיווה דעתו בכתב והעביר המלצתו בנושא למנהלת התחום במחוז.
 • – מנהלת התחום בחנה את חוות הדעת ומצאה כי אין היא מתנגדת להוצאת הילד מן המעון. ההחלטה תינתן בתוך 2 ימי עבודה.
 • – בטרם קבלת ההחלטה הסופית בנושא תינתן זכות טיעון להורה.
 • בכל אחד מהמקרים שלעיל , המעון ימסור להורים הודעה בכתב והסכם זה יבוא לידי סיום בתום 30 יום מיום מסירת ההודעה. במקרים חריגים, לפי שיקול דעת המעון, רשאי המעון לסיים את ההסכם באופן מיידי. ההורים ישלמו שכ"ל למעון עד למועד הוצאת הילד מהמעון.

שמירה והקפדה על הנהלים והכללים יסייעו לכולנו ליהנות משנת עשייה בריאה ושמחהנעימה ומוצלחת.

על מנת להבטיח את מקומכם יש למלאות את כל השדות ולבסוף תקבלו מייל אישור קבלה.

פרטי הילד לרישום

פרטי ההורים

כתובת

תשלומים

שכר הלימוד לחודש ייקבע עפ"י טבלת משרד התמ"ת לשנה"ל תשפ"ג המחיר מתעדכן ומתפרסם באתר משרד התמ"ת. לידיעה בלבד: נכון להיום התשלום עומד ע"ס: 2070₪  עבור פעוט
 • תשלומי המעון (12 תשלומים) מה 1/9/2022 ועד ה 1/08/2023
 • המעון יפעל בהתאם ללוח חופשות שיפורסם בתחילת שנה.
 • שכר הלימוד עבור השנה כולה יסודר בעת הרישום באמצעות חתימה על הרשאת חשבון ללא הגבלת סכום ובתאריך שבין ה5 ל10 של כל חודש בלבד – וצירוף שני צקים לפיקדון (יש למסור אותם בתחילת שנה)
 • הורים אשר נקבעה עבורם דרגת זכאות ישלמו את שכ"ל בהתאם לדרגתם החל מקביעת הדרגה. כל חודש ישולם ב-5 לחודש.
 • שכר הלימוד הכולל המשוער עומד כיום ע"ס: 2450 ₪ לחודש ואיננו סופי כנ"ל.
 • תקופת קורונה/סגר וכד': במידה והמעון נסגר בעקבות כוח עליון בגין סגר/בידוד על ההורים להמשיך לשלם 30 אחוז משכר הלימוד ( הורים הזכאים לדרגה יוכלו להשתמש בכספי משרד הרווחה במידה והדרגה מכסה עד 30 אחוז משכר לימוד)
 • דמי הביטוח בסך 125 ₪ ישולמו בהעברה בנקאית.
 • דמי הרישום בסך 133 ₪ ישולמו בהעברה בנקאית
פרטי חשבון: בית חב"ד הולילנד – בנק דיסקונט – סניף 65 – מספר חשבון 139991 לצרף אישור
 • דמי שכלול:550 שקל (שנתי) (יש להסדיר תשלום עד תחילת שנה)

פרטי התשלום

הצהרת ההורים על מצב בריאותו של התלמיד

אני מצהיר בזאת כי *

הולכה והחזרה

בני /בתי יגיע/תגיע כל בוקר למעון ויוצא/תוצא ממנו בלויית אדם מבוגר בלבד מטעם המשפחה.

שמות המבוגרים הרשאים להוציא את בני/בתי מהגן:

תקנון המעון

 1. שעות פעילות המעון הינם משעה: 07:00 : עד שעה: 16:00. ביום שישי ובערבי חג, הסיום בשעה: 12:00 לתשומת ליבכם- זמני הפעילות בשבוע הראשון יהיו בהדרגתיות. המעון רשאי לסרב קבלת ילד לאחר השעה 9:00 בבוקר.

  שעות הסיום: ההורים מתחייבים בזאת להקפיד על שעות הסיום הנ"ל, ובכל מקרה של איחור או אי הגעה למעון, יש להודיע על כך למטפלת בטלפון: 02-5715030 ולשלם עבור האיחור סך של 60₪ לכל חצי שעה איחור או חלק ממנה במזומן בו ביום (2 שקל לדקה). במידה ולא העמותה רשאית לגבות זאת ביחד עם השכר לימוד.

  מחלות:

  • מקרים בהם אין לשלוח ילד לגן/מעון: חום מ-38 מעלות, שלשולים, דלקת עיניים עם הפרשה, פצעים בפה ווירוסים למיניהם וכדו' מדבקים מאד.
  • לאחר חום מ-38 מעלות, ההורים מתחייבים לא להחזיר את הילד לגן/מעון לפני שיעברו עליו 24 שעות עם חום תקין על ההורה להחזיר את הילד עם אישור רפואי.
  • שאין לשלוח ילד תחת השפעת נורופן וכדו'.
  • הגננת/המטפלת תעדכן אתכם במקרה של הימצאות חום מעל 38 מעלות (ייבדק ע"י הצוות). במקרה זה יש להגיע ולקחת את הילד באופן מידי.
  • עפ"י הוראת משרד הבריאות, לא יינתנו נורופן, אקמול וכדו' ע"י הצוות.
  • יש לסרק את שיער הילד במסרק סמיך לפחות פעמיים בשבוע. במקרה של נגיעות בכינים יש לעשות זאת מידי יום עד למיגור המכה.

  שונות:

  על ההורה\ים ובאחריותם הבלעדית לדווח על כל שינוי במסגרת המשפחתית, המחייבת התייחסות מיוחדת, וכן על שינוי במצב הרפואי או משפטי הקשור לילד.ההורים ישתדלו להופיע לכל הפגישות או ימי הורים שייערכו מטעם המעון ולשתף פעולה עם צוות המעון והנהלתו.ההורה יפעל לקיום קשר תמידי רציף ואחראי עם צוות המעון והנהלתו לטובת ילדו.

  ידוע להורה האופי הדתי של המעון על כן יתנהג בהתאם.

  שיקים המופקדים בידינו הינם לתשלום שכ"ל וכל חיוב שיהיה (כגון:פיצויים, איחורים, דמי שכלול נזקים וכד')והופכים את המעון כמוחזקים במובן דיני ממונו.

  אנו מודעים ומסכימים שהמעון יהיה סגור בעת הכרזה על "מצב מיוחד בעורף" ו/או בעת "שעת מתקפה", "סגר בעקבות התפרצוף נגיף הקורונה" כהגדרתם בחוק ההתגוננות האזרחית התשי"א (להלן חוק הג"א) ככל שיידרש ע"י הגורמים המוסמכים לכך בחוק הג"א  בלי לבקש כל החזר כספי או אחר על סגירת המוסד בימים אלו.

  המעון מקדם בריאות ואורח חיים בריא ולכן לא נכניס לגן ממתקים עוגות ימי הולדת שתייה מתוקה או חטיפים למינהם (על כך תקבלו הסבר באסיפת הורים של תחילת שנה".

  ציוד הנדרש להביא באופן קבוע: בגדי החלפה, חצי חבילת טיטולים, מגבונים, בקבוק מוצץ חפץ מעבר לימים הראשונים.

  בשעות הפעילות, צוות המעון/הגן עסוק בטיפול בילדכם ובילדים אחרים, נא הימנעו משיחות עם הצוות בזמן זה.

  אנו הח"מ מאשרים בזאת כי ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שבימי שישי ובערבי חג המעון ייסגר בשעה: 12:00 (ולא ב-13:00), כמו כן אנו מודעים ומסכימים לשינויים שבלוח החופשות אשר כולם מותאמים לאופי הציבור של המוסד

אישור צילום

חתימה:

בלחיצה על הכפתור הבא אתם מצהירים כי כל הפרטים שמילאתם נכונים