בית חב"ד המרכזי 770 אופקים

ב"ה

מוצאי שבת קודש אור לי"א שבט תשפ''א

פניה מיוחדת מרב הקהילה הרב ישראל הרשקוביץ שליט"א

לקהילת חב"ד אופקים ולכל מי שרואה את עצמו/את עצמה/ מקושר/מקושרת/ לרבי מה"מ נשיא הדור. 

נמצאים אנו כעת במוצאי ש"ק יוד שבט שהוא יום ההילולא של הרבי הריי"ץ ונכנסים אנו ליום הבהיר והקדוש יום י"א שבט, שבו הרבי קיבל את נשיאות דורינו, דור השביעי.
ב. בשנת תשנ"ב גילה לנו הרבי, שאת שלימות קבלת הנשיאות שלו, הוא התחיל שנה לאחרי הסתלקות הרבי הריי"ץ (שהסתלק בשנת תש"י), דהיינו: ששלמות נשיאות הרבי התחילה לפני 70 שנה!
וכלשונו הקדוש של הרבי בשיחה הנ"ל: "ביום הי"א, בחודש הי"א (חודש שבט, שהוא 11 מחודש ניסן) בשנת תשי"א"
ג. ביום קדוש ובהיר זה, אנו מצטרפים יחד -קהילת חב"ד אופקים והידידים/ות- לברך את הרבי, ולבקש את ברכתו הקדושה שניתנת ביום זה בריבוי ובשפע רב.
ד. גם מי שכתב/כתבה/ פ"נ ביום שישי או היום, כדאי מאד להצטרף לפ"נ זה (=מכתב בקשת ברכה מהרבי) כי כאן אנו מצטרפים יחד! ובע"ה זוכים לברכה מיוחדת בבחינת "ברכנו אבינו כולנו כאחד"
ה. נא לכתוב את השמות ושם האמא וכן אפשרי להוסיף בקשה מיוחדת עבור כל מי שאתם רוצים
ו. דף אינטרנטי זה, מגיע חזרה אלי, ואני בע"ה אשלח זאת לרבי.
ז.כדאי/ראוי/וחשוב/ שתפיצו דף (קישור) זה, לכל אלו, שקשורים/קשורות/ בצורה כלשהי לחב"ד=לרבי (ובעצם מי לא ?) באופקים.

בברכה לשנה מוצלחת ביותר בגשמיות וברוחניות.
ישראל הרשקוביץ

ב"ה

פ"נ - פדיון נפש

כ"ק הרבי מה"מ
ביום בהיר וקדוש זה, יום בו הרבי קיבל בשלמות בגלוי, את נשיאות דורנו 'דור השביעי', ובמלאות 70 שנה ליום זה
(כפי שמבואר בשחות קודש של הרבי השלימות של מספר (וזמן) של 70)
הננו מצטרפים יחד ומברכים מעומק ליבנו את כ"ק הרבי, שיזכה לראות בגלוי, מאיתנו, נחת רוח רב, וכל ההשקעה והאהבה העצומה שהרבי השקיע בנשיאות והנהגת דורנו, ובכל אחד ואחת מאיתנו, במאמרים, שיחות קודש, מענות, יחידויות, וכו' וכו' וברכות עד אין סוף שהרבי נתן ונותן כעת לכולנו, הנה השקעה זו תתגלה אצלנו בגלוי ונחזיר התמסרות והתקשרות ואהבה לרבי, בזה שנבצע את רצונו הקדוש בכל אשר הורה לנו בכל הנ"ל ונבצע את בקשתו הקדושה שע"י מעשנו ועבודתינו נביא בע"ה את הגאולה האמיתית והשלימה.
אנו מבקשים בזה את ברכתו הקדושה של הרבי, שהשי"ת יסיר מאיתנו ומכל עם ישראל ומכל אוהבי עם ישראל, את הנגיף הקשה ויוסר /תוסר מחלה זו לגמרי ויהפך כל המצב הנוכחי בעולם למצב של בריאות ושמחה גדולה
ואנו מבקשים בזה את ברכתו הקדושה, שנזכה לבריאות טובה, נחת רב מכל יו"ח, פרנסה בהרחבה גדולה, ולאלו שצריכים/צריכות/ יזכו לשידוך מתאים בקרוב, ואלו שצריכים/צריכות/ יזכו לזח"ק בבנים ובנות בקרוב, וימלא השי"ת כל משאלות לבבנו לטובה גלויה ולברכה גלויה, ונזכה להכין את עצמנו ואת משפחתינו/ והמושפעים/מושפעות/ מאיתנו/לגאולה השלימה, , בה יכירו וידעו כל יושבי תבל כי זכינו והרבי נשיא דורנו מביא אותנו לגאולה השלימה, מתוך שירת 'שיר השירים' של דורנו, דור השביעי, שהיא: 'יחי  אדוננו  מורנו  ורבנו  מלך  המשיח  לעולם  וועד'

נבנה ע"י בונה עולם